Důležité informace

V následujících článcích se dozvíte zajímavé informace, rady, tipy a novinky od našich kolegů, specialistů na stavební zákon, kteří pro Vás zajišťují stavební povolení a doprovodné služby.

Inženýrské sítě a pozemek

Pozemek bychom měli pokud možno kupovat od renomované developerské společnosti, která v dané lokalitě organizuje soustředěnou výstavbu. V drtivé většině případů to přináší nesporné výhody. Především a takřka vždy to bývá pozemek zasíťovaný, což ušetří nemalé a leckdy i neřešitelné starosti.
celý článek


Technologie staveb a jejich typy

Moderní stavitelství využívá čtyři základní technologické postupy stavění objektů. Zděné, monolitické, prefabrikované a prefa-monolitické konstrukce, které se na stavbách často kombinují. Hned na počátku projektu je potřeba mít v této otázce jasno. Ovšem každý systém je specifický a má své výhody a nevýhody. Pojďme se na ně tedy podívat podrobněji.
celý článek


Úskalí unáhlené koupě pozemku

Kupujeme-li pozemek od soukromé osoby, případně neseriozní realitní kanceláře, může to znamenat velice riskantní krok, obsahující nejedno úskalí a pozdější nepříjemná překvapení - od neprůhledných právních vztahů až po skryté neduhy samotné parcely.
celý článek


Nejčastější dotazy individuálních stavebníků

V případě, že zde nenajdete odpověď na Vaší otázku, kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme se stavebním povolením nebo dalšími administrativními činnostmi pomůžeme.

Jaké základní doklady či dokumentaci potřebuji, když mám projekt a chci k němu stavební povolení?

V podstatě žádné. Veškeré doklady jsme schopni za Vás sami obstarat na základě mandátní smlouvy. Je nutný autorizovaný projekt a vyjasněné vlastnické vztahy k pozemku , případně nemovitosti.

Co je to mandátní smlouva?

Mandátní smlouva je smlouva mezi zúčastněnými stranami o provedení dohodnutéto úkonu. Počátkem trvání je její podepsání, ukončením je její naplnění, v tomto případě např. předání platného stavebního povolení. Mandátní smlouva opravňuje k zastupování jen v úkonech uvedených v této smlouvě.

Jaké jsou hlavní podmníky povolení stavby?

Stavbu povoluje místně příslušný stavební úřad, v případě že je stavba na území více stavebních účadů, Krajský stavební úřad, který místně příslušný stavební úřad určí.

Hlavní podmnínkou je předložený a autorizovaný stavební projekt, který vychází z regulativú územního plánu (Pozn. Územní plán určuje např výšku budovy, orientaci střechy apod.)

Dále je třeba doložit souhlasy od vlastníků k napojení inženýrských sítí, tedy vody, kanalizace, plynu,elektřiny a souhlas obce či města k připojení na komunikaci.To jen zjednodušeně, v neurbanizovaném území je tato administrace značně složitá.

Kdo jsou vlastníci inženýrských sítí?

Vlastníkem vodovodu či kanalizece je většinou obec či město, pro které je spravují jimi určené organizace. Vlastníkem plynovodu bývá někdy obec, někdy rozvodný závod, u elektřiny vždy příslušný rozvodný závod . Jejich sídla jsou od sebe vždy značně vzdálená a často v jiných okresech, úřední dobu nemají sjednocenou a lhůty pro vyřízení také ne.

Kdo určuje rozsah dokumentace?

Rozsah dokumentace k jednotlivým případům určuje místně příslušný stavební úřad podle Stavebního zákona, s přihlédnutím k velikosti stavby , jejímu určení a regulativům územního plánu.

K čemu a kdy je třeba územní rozhodnutí?

Samostatné územní rozhodnutí je třeba v naprosté většině případů tehdy, když provádíme stavbu v neurbanizované oblasti kde sice je územní plán ale není např. plán regulační, který některé podmínky v územním plánu upřesňuje. Zpravidla se jedná o rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území. Územní rozhodnutí se zaměřuje i na posuzování vlivů na životní prostředí. Je vždy předstupněm stavebního povolení.

Co to je to sloučené stavební řízení?

Sloučené stavební řízení, tedy vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení zároveň je možné tehdy,jsou-li jasné urbanistické a technické podmínky v daném území a řešeny podmníky vlivu na životní prostředí územním plánem či plánem regulačním. V zastavěném územní je tento typ stavebního povolení poměrně častým jevem.

K čemu je kolaudace, a co k ní potřebuji?

Kolaudace stavby je její schválení a uvedení do provozu. Je kontrolou dodržení stavebního povolení. K tomu jsou též potřeba revizní správy stavitelů přípojek inženýrských sítí či doložení odborné způsobilosti pro jejich provedení. To se např týká i hromosvodů a dalších stavebních částí podle dodané či použité technologie. Tyto a jiné doklady je třeba kontrolovat již v průběhu stavby.

© 1995-2021 MIKRAT s.r.o. - Stavební povolení bez starostí
Již 20 let jsme na trhu!"